Betűméret A - A+

Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, DEFINÍCIÓK

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a VALEANT PHARMA Kft. (székhely: 1025 Budapest, Csatárka u 82-84.; cégjegyzékszám: 01-09-721483; adószám: 13157377-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint az Ocuvite Lutein Bónuszprogram (a továbbiakban „Bónuszprogram”) üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és személyi feldolgozása során (adatvédelem).

 

1.2. Definíciók:

1.2.1. személyes adat: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

1.2.2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

1.2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.2.4. adatkezelő: Az Adatkezelő, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

1.2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

1.2.8. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

1.2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

1.2.11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: VALEANT PHARMA Magyarország Kft.

Székhely:

1025 Budapest, Csatárka u 82-84.

E-mail cím: info.hu@bausch.com

Adatkezelési nyilvántartási szám: 01675-0001

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Az Adatkezelő az Ocuvite Lutein forte tabletta használóinak hűségét kívánja díjazni a Bónuszprogram keretében. Azon Fogyasztóknak, akik hat doboz Ocuvite Lutein forte készítmény megvásárlását, az Adatkezelő megadott elérhetőségére megküldött, az Ocuvite Lutein forte dobozán található bónuszkártya, erre kijelölt helyére felragasztott hat darab matricával igazolják, egy doboz harminc darab tablettát tartalmazó Ocuvite Lutein forte készítményt postáz. (A Bónuszprogramról bővebben az Adatkezelő honlapján: www.ocuvite.hu olvashat.)

3.2. Az ajándék doboz kipostázásához, a fogyasztónak, az Ocuvite Lutein forte dobozán található kártyán, kötelező megadnia a következő személyes adatait:

- Vezetéknév

- Keresztnév

- Életkor

- Lakcím

3.3. A kártyán szereplő egyéb kérdésekre, az Adatkezelő munkájának segítése érdekében, a fogyasztó önkéntesen válaszolhat:

- E-mail cím

- Miért használja az Ocuvite Lutein tablettát?

- Állandóan vagy időszakosan szedi?

- Szed-e más Ocuvite készítményt?

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a Ocuvite Lutein forte felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a fogyasztó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a kártyán szereplő kérdések kitöltésével és  a kártyán szereplő személyes adatainak megadása során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a fogyasztó az egyes adatkezelések tekintetében az Ocuvite Lutein forte dobozán található bónuszkártya kitöltésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja az ajándék 30 darabos Ocuvite Lutein forte postázásának biztosítása, hírlevél küldése valamint piackutatás elvégzése. Az Adatkezelő a fogyasztó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Bónuszprogram teljesítése, a fogyasztó által igényelt hírlevél, reklámanyag küldése, valamint piackutatási célból tárolja.

4.3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A megadott személyes adatok kezelése az Ocuvite Lutein forte dobozán lévő bónuszkártya az Adatkezelőhöz történő megérkezésével kezdődik, de maximum 5 évig tart. A személyes adatoknak a fogyasztó általi törlésére, valamint Adatkezelő általi törlésére bármikor sor kerülhet. A fogyasztó bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelőnek címzett postai küldeményében, illetve a info.hu@bausch.com címre küldött kérelmében, mely kérésnek az Adatkezelő 30 napon belül köteles eleget tenni.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó illetve az Adatkezelő és Adatfeldolgozó belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő feldolgozási mechanizmus üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. 

Adatfeldolgozó megnevezése:

Cégnév Székhely Tevékenység

BG Invest Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 82. adatrögzítés, postázás, kézbesítés, adatok kiértékelése

 

7. FOGYASZTÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. A fogyasztó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A fogyasztó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 7.3 pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Az Adatkezelő a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1025 Budapest, Csatárka u 82-84.

E-mail cím: info.hu@bausch.com

A fogyasztó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A fogyasztó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. 

7.5. A fogyasztó az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a fogyasztó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy az Ocuvite Lutein forte dobozán lévő bónuszkártya kitöltésével bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a fogyasztóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

8.1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám, azaz hírlevél) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a fogyasztóval való kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. Az Ocuvite Lutein forte dobozán megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő, csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A fogyasztó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett hivatkozás (link) segítségével.

 

9. EGYÉB 

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a fogyasztót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen, a fogyasztó előzetes engedélyével továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a fogyasztók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a fogyasztó az Ocuvite Lutein forte dobozán lévő bónuszkártya kitöltésével és a postai küldemény feladásával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

Budapest, 2015. február 18